ALGEMENE VOORWAARDEN

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden van WaarMakers
of download hier de pdf-versie.

1. Toepasselijkheid
1.1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten (en de uitvoering daarvan), welke door WaarMakers zijn aangegaan

1.1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.1.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2. Aanbieding en acceptatie
2.1.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege WaarMakers gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen, tenzij anders vermeld.

2.1.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door WaarMakers is ontvangen. Uit de voor akkoord getekende offerte zal moeten blijken dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en een exemplaar hiervan heeft ontvangen.

2.1.3 Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen WaarMakers en opdrachtgever met wederzijds goedvinden tot stand komen.

2.1.4 In geval van opdracht door opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding door ons komt een overeenkomst eerst tot stand, wanneer wij deze binnen acht dagen na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

3. Duur en beëindiging van de overeenkomst
3.1.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen aantal dagen, tenzij wij offreren voor onbepaalde tijd dan wel indien uit de overeenkomst zelf of uit de aard van de opdracht het tegendeel voortvloeit. Met ons in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

3.1.2 Een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden.

3.1.3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsanering of ondercuratelestelling van de opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te vorderen.

4. Overmacht
4.1.1 In aanvulling op al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden overmacht aan de zijde van WaarMakers op:
a) Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, overlijden, arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof, persoonlijke onmisbaarheid of beëindiging van overeenkomst van opdracht of freelancecontract;
b) Computer, fax en modem storingen
c) Oorlog(sgevaar), terrorisme, oproer, molest, brand- of waterschade, werkstaking, overheidsmaatregelen, verzuim en/of toerekenbaar tekortschieten van door WaarMakers ingeschakelde derden of alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd.

4.1.2 Indien de overmacht situatie niet langer dan twee maanden duurt, behoudt WaarMakers zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die overmacht opleveren zich niet meer voordoen. In dat geval kan opdrachtgever geen aanspraak maken op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

4.1.3 Indien de overmacht situatie langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. WaarMakers behoudt alsdan het recht op betaling van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat sprake was van de overmacht situatie. Opdrachtgever kan ook in dat geval geen aanspraak maken op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook, noch op vermindering van de overeengekomen vergoeding.

4.1.4 WaarMakers kan, na overleg met de opdrachtgever, de begeleiding beëindigen indien de opdrachtgever, althans de in zijn opdracht te begeleiden perso(o)n(en) (hierna: cliënt(en)) het begeleidingsproces hindert, dit geheel en alleen ter beoordeling aan WaarMakers. Deze conclusie kan onder andere worden getrokken indien de cliënt de adviezen die hem/haar door WaarMakers worden gegeven bij herhaling niet opvolgt, respectievelijk geen inzet/motivatie meer toont. Alvorens hiertoe over te gaan zal WaarMakers de cliënt schriftelijk waarschuwen.

5. Uitvoering opdracht
5.1.1 Voor een goede uitvoering van de opdracht heeft WaarMakers recht op inzage in alle relevante documenten en gegevens. Deze zullen tijdig en in de gewenste vorm aan WaarMakers ter beschikking worden gesteld.

5.1.2 De verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden ter kennis worden gebracht, voor zover deze derden niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

5.1.3 Het is WaarMakers toegestaan om een andere consultant aan te wijzen dan degene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren indien hiertoe aanleiding bestaat of op grond van overmacht, dit zal echter pas geschieden na overleg met de opdrachtgever en/of cliënt.

5.1.4 Indien, in afwijking van de informatie verschaft tijdens het oriëntatiegesprek met cliënt, zich omstandigheden voordoen of omstandigheden bekend worden, die een wijziging nodig maken of een belemmering inhouden bij het uitvoeren van het programma, kan WaarMakers de begeleiding beperken, aanpassen, opschorten dan wel beëindigen.

6. Prijzen
6.1.1 Is met opdrachtgever een vaste (uur)prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde door WaarMakers uit te voeren werkzaamheden. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de opdrachtgever door WaarMakers worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie aan opdrachtgever in rekening worden gebracht met een meerprijs van 15% op het afgesproken (uur)tarief.

6.1.2 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.

6.1.3 Indien in de offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. De werkzaamheden zullen opdrachtgever in dat geval op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

6.1.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW.

6.1.5 WaarMakers heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1.1 Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na dagtekening inclusief BTW en op de WaarMakers aan te wijzen bank -of girorekening. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 6 procent per maand. Indien WaarMakers zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 100,00 exclusief BTW.

7.1.2 Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van WaarMakers binnen twee weken na factuurdatum aan WaarMakers schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

7.1.3 WaarMakers behoud zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen wanneer een factuur op verzoek van de cliënt of opdrachtgever wordt gewijzigd of aangepast.

8. Verplichtingen WaarMakers
8.1.1 WaarMakers zal in het kader van de op haar rustende inspanningsverplichting al datgene doen, wat in het kader van de opdracht in redelijkheid verwacht mag worden om de opdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever/cliënt te vervullen.

9. Verplichting Opdrachtgever
9.1.1 Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de opdracht te doen slagen. Hieronder wordt mede verstaan dat opdrachtgever al datgene zal doen wat nodig is om participanten te doen deelnemen aan overeengekomen activiteiten.

9.1.2 Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen en beslissingen, waardoor de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of belemmerd. Indien opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige volzin bepaalde en hierdoor extra kosten door WaarMakers moeten worden gemaakt, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

10. Annulering
10.1.1 Reserveringen voor trainingen kunnen tot 8 weken voorafgaand aan de (eerst) gereserveerde datum kosteloos worden afgezegd. Reserveringen voor individuele consulten 3 werkdagen van tevoren.

10.1.2 Bij afzeggingen voor trainingen/groepsbijeenkomsten binnen 2 weken voor aanvang van de training/cursus worden het volledige cursusbedrag en de niet te annuleren arrangementskosten in rekening gebracht. Van 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de training/cursus is dit 75% van het cursusbedrag en arrangementskosten. Van 6 weken tot 4 weken voor aanvang van de training/cursus is dit 50% van het cursusbedrag en arrangementskosten. Van 8 weken tot 6 weken voor aanvang van de training/cursus is dit 25% van het cursusbedrag en worden alle gemaakte kosten van vooroverleg, administratiekosten en eventuele niet te annuleren arrangementskosten in rekening gebracht.

10.1.3 Bij afzegging van individueel advies -en coachgesprekken wordt binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van het gesprek wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Tot 5 weken voor aanvang van de training/cursus worden alle gemaakte kosten van vooroverleg, administratiekosten en eventuele niet te annuleren arrangementskosten in rekening gebracht

10.1.4 Indien voor werkzaamheden als genoemd in dit artikel geen afzonderlijke prijs is overeengekomen, wordt het verschuldigde bedrag berekend aan de hand van de voor de geannuleerde werkzaamheden begrote of reeds bestede tijd en het geldende uurtarief.

10.1.5 WaarMakers heeft het recht een gesprek, of training/cursus (niet opgave van redenen) te annuleren. WaarMakers is daarbij verplicht zorg te dragen voor het maken van een nieuwe afspraak voor het gesprek of training/cursus. In het geval WaarMakers een cursus annuleert die niet op een ander tijdstip kan worden uitgevoerd en door de opdrachtgever reeds is betaald, heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van het cursusbedrag.

11. Aansprakelijkheid
11.1.1 WaarMakers is nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever en/of cliënt geleden en te lijden schade uit welke hoofde dan ook en op welke grondslag dan ook, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van WaarMakers of een van de door haar bij uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen.

11.1.2 In het geval WaarMakers ondanks het hiervoor in lid 1 bepaalde aansprakelijk mocht zijn voor enige schade van opdrachtgever en/of cliënt is deze schade beperkt tot maximaal het door opdrachtgever voor de betreffende opdracht is betaald.

12. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software die zijn ontwikkeld en/of gebruikt bij de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van WaarMakers. Openbaarmaking kan alleen geschieden na toestemming van WaarMakers. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

13. Slotbepalingen
Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank te ‘s- Hertogenbosch, behoudens voor zover dwingende bevoegdheidsbepalingen hieraan in de weg staan.