AVG

Toestemmingsverklaring gegevensverwerking

Wet AVG
Vanaf 25 mei 2018 wordt op de nieuwe privacy wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) strenger gecontroleerd. Uiteraard willen wij als Waarmakers graag aan deze regels voldoen.  Waarmakers neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze verklaring geven wij aan welke gegevens we verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten m.b.t. onze verwerking van jouw persoonsgegevens zijn. We raden je aan dit document aandachtig door te nemen. Met vragen kun je altijd contact opnemen via info@waarmakers.nu  of bel met 06-20312035

Wie is Waarmakers
Waarmakers is een eenmanszaak, kantoorhoudende (5375 AA) te Reek en (5617 BA) te Eindhoven ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 17 18 74 31. Waarmakers is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens
Waarmakers heeft gegevens over jou in het bezit, omdat jij de gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten

  • Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Waarmakers over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
  • Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek bij Waarmakers kun je een verzoek doen om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of verwijderen.
  • Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Waarmakers te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
  • Als een bepaalde verwerking op grond van het “het gerechtvaardigd belang ”van Waarmakers of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
  • Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Waarmakers te verkrijgen. Waarmakers zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare (digitale) systemen is in te zien. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
  • In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Waarmakers je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Waarmakers
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@waarmakers.nu. Waarmakers zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Waarmakers dergelijk verzoek heeft ontvangen.
Indien Waarmakers je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Waarmakers verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Waarmakers ze?
Wij maken geen gebruik van cookies. Mocht dit in de toekomst wijzigen dan passen we dit aan in deze verklaring.

Kan deze toestemmingsverklaring worden gewijzigd?
Deze toestemmingsverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het toestemmingsverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze verklaring en de wijze waarop Waarmakers je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@waarmakers.nu . Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Waarmakers jouw gegevens verwerkt, kun je een email sturen naar bovengenoemde adres. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gebruikt Waarmakers jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Waarmakers persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Waarmakers voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Waarmakers worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.  De gegevens met daarin een vinkje zullen worden vastgelegd.

Dienstverlening, Klantenbeheer, Financiële Administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Geboortedatum, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Minderjarige
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders. In het belang van de begeleiding: school/ onderwijsinstelling van de minderjarige
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: (Bedrijf) Naam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, BTW- nummer, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Klantnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media, Browser, Besturingssysteem, Gebruikers ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Sociale media account, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Sociale media account, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sociale Marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Sociale media account, Post/factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Klikgedrag, Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsten van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadressen, Gebruikersnaam, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Afbeeldingen, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beroepsgeheim
Behalve de AVG is ook de beroepscode van de beroepsvereniging van toepassing op het werk van Waarmakers. Deze is van invloed op de doeleinden waarvoor persoonsgegevens vastgelegd worden.  Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

Geheimhoudingsplicht naar derde

Informatieverwijzing
We informeren de cliënt mondeling over de dossierplicht tijdens de intake/kennismaking
Deze informatie ligt vast in een schriftelijke begeleidingsplan en wordt opgeborgen in dossiers
De bewaartermijn is zolang als noodzakelijk

Wie werken met cliëntendossiers
Waarmakers is de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepsvereniging hebben we een beroepsgeheim.
We bespreken wel eens met collega’s of in intervisiegroep casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Hoe heb ik de beveiliging van de persoonsgegevens geregeld
Waarmakers werk met papieren en /cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.
Waarmakers werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.
Waarmakers werk met digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord
Waarmakers maakt regelmatig een back- up van haar cliëntenbestanden
Doordat Waarmakers regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is